بیمارستان شهدای هفتم تیر

آدرس :   شهــرری - انتهـای خیابان شهیـدرجـایی

 

شماره تماس : 4-55228580

شماره فکس: 55217901

 

وبسایت:

hospht.iums.ac.ir

 

ایمیل:

web7tir@iums.ac.ir