جراحی

جراحی اغلب اولین روش درمان است در طیف وسیعی از سرطان ها محسوب  شده و در بسیاری از موارد می تواند نقش عمده ای در تسکین و طولا نی شدن بقا بیمار داشته باشد .در سرطان هایی که در مراحل اولیه بوده و محدود به ناحیه قابل دسترسی باشد جراحی به تنهایی می تواند موثر واقع گردد ولی در مواردی که سرطان در نواحی متعددی وغیر قابل دسترس پخش شده باشد برای رسیدن به نتیجه مطلوب لازم به درمان توام با شیمی درمانی و یا پرتو درمانی می باشد.