درمان تسکینی

مراقبت تسکینی اشاره به درمانی دارد که منجر به ایجاد اساس بهتر در بیمار شده وشامل عملکرد هایی برای کاهش استرس های فیزیکی احساسی روانی واجتماعی می باشد. بر خلاف دیگر درمان های سرطان که کشتن مستقیم سلول های سرطانی مد نظر است در درمان تسکینی هدف اصلی بهبود کیفیت زندگی بیمار است.