درمان سلولی و مولکولی

نوعی از درمان های هدفمند با تداخل در برخی از عملکردهای سلولی می توانند در از بین بردن سلولهای سرطانی نقش داشته باشند.از جمله داروهای این دسته می توان به داروهای مهار کننده تیروزین کیناز اشاره نمود.