درمان های هدفمند

درمانهای هدفمند سرطان شامل داروهایی هستند که از طریق تاثیر مستقیم بر روی سلول های درگیر در رشد وپیشرفت تومور قادر به مهار رشد وگسترش سرطان می باشند .این درمان ها با اثر مستقیم وتغییر بر سلول های سرطانی  می توانند منجر به اثر بخشی بالاتر و عوارض جانبی کمتر نسبت به مابقی درمان های سرطان مثل شیمی درمانی شوند.این درمان ها شامل هورمون درمانی  ایمنی درمانی درمان سلولی ومولکولی  وژنتیک درمانی هستند.