هورمون درمانی

اولین درمان های هدفمند داروهای هورمونی موثر در درمان سرطان سینه بودند.در مواردی که رشد تومور وابسته به هورمونها  باشد جهت کنترل رشد تومور از داروهای هورمونی استفاده میشود .امروزه توسط آزمایشاتی حساسیت و وابستگی تومور را به هورمون  ارزیابی می کنند .به عنوان مثال در مورد سرطان پستان میزان  وابستگی تومور را به هورمون های استروژن وپروژسترون (هورمون های زنانه )سنجیده می شود و درصورتی که پاسخ مثبت باشد بیمار از هورمون درمانی سود خواهد برد داروی تاموکسیفن به عنوان مهار کننده گیرنده های هورمون استروژن در همه مراحل سرطان پستان وابسته به هورمون بدون در نظر گرفتن سن و وضعیت یائسگی بیمار به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد.