مراقبت از اقشار آسیب پذیر در زمان کرونا - بخش اول

مراقبت از گروه‌های آسیب پذیر و بيماران پرخطر در دوران بحران كرونا از زبان دکتر ثریا سلمانیان ♦️بخش اول

دکتر ثریا سلمانیان متخصص رادیوتراپی انکولوژی 

مشاهده ویدئو