مراقبت از گروه‌های آسیب پذیر و بيماران پرخطر در دوران بحران كرونا بخش دوم

مراقبت از گروه‌های آسیب پذیر و بيماران پرخطر در دوران بحران كرونا

از زبان دکتر ثریا سلمانیان متخصص رادیوتراپی انکولوژی 

مشاهده ویدئو