چند رسانه ای

دستگاه هدف قرار دادن تومور دستگاه هدف قرار دادن تومور

گانتری این دستگاه (محفظه ای که بیمار در آن قرار می گیرد) می تواند در هر زاویه ای بچرخد تا تومورها را به بهترین حالت در هر جهتی که توسط پزشک انتخاب می شود، هدف قرار دهد و طراحی دستگاه دسترسی آسان کارکنان به بیمار را تضمین می کند

Learn more »
روش های درمان سرطان روش های درمان سرطان

در این ویدیو روش های درمان سرطان را با استفاده از پرتو درمانی بررسی میکنیم.

Learn more »